Skip to main content

Kwaliteit en rechten

Kwaliteit: beroepscode en registraties

Wij zijn lid van diverse beroepsverenigingen (zie linkerkolom onderaan) en verbinden ons hierdoor aan hun reglementen en ethische (beroeps)code.

De LVVP (één van de beroepsverenigingen waar de praktijk lid van is) controleert eens per vijf jaar praktijken op het naleven van verschillende kwaliteitscriteria. Het doel hierbij is om de kwaliteit van de praktijkvoering op diverse terreinen te verhogen en een verbeterproces op gang te brengen. De laatste toetsing vond plaats in 2020 en het resultaat hiervan voor PPMR was wederom positief!

Verder zijn er regelmatig intervisiebijeenkomsten met collega-behandelaars en bij-en nascholing zijn tevens onderdelen in onze beroepsuitoefening.

Kwaliteitsstatuut:

Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk op welke wijze de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Je kunt ons kwaliteitsstatuut inzien onderaan deze pagina.

De praktijk is aangesloten als sociaal partner bij PrimaCura GGZ. Dit is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, POH-GGZ, BGGZ en SGGZ-praktijken op regionaal niveau. De praktijk is tevens aangesloten bij een regionale zorggroep voor psychologen te weten Psywijzer.

Cliënttevredenheid

De kwaliteit van zorg wordt gemeten m.b.v. tevredenheidsvragenlijst (CQI-index). Hierbij geven cliënten aan wat hun ervaringen zijn rondom de geboden zorg vanuit de praktijk. Cliënten hebben ons over het jaar 2023 gemiddeld een 8,8 gegeven waar we heel erg blij mee zijn!

Rechten van de cliënt

Dossier en privacy
Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan behandelaars zijn gebonden. Dit houdt onder meer in dat jouw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die jouw psycholoog over jou heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming. Voor meer uitgebreide informatie rondom privacy, dossiervorming en andere relevante zaken: Uw privacy – informatie voor clienten.

De bescherming van persoonsgegevens in Nederland is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese privacywet. In Nederland vervangt de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Privacystatement PPMR: intern privacybeleid

Klachten
Waar mensen met elkaar samenwerken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Je bent het bijvoorbeeld niet met bepaalde zaken eens of ontevreden. Heb je vragen of klachten laat het ons dan weten. Dan kunnen we samen zoeken naar mogelijke oplossingen. Vaak is dat al voldoende. Mochten wij in een gesprek onverhoopt toch niet voldoende tot een passende oplossing kunnen komen dan kun je gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • Klachtenregeling beroepsvereniging LVVP: lees meer
  • Op grond van de wet BIG kun je ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl (submenu ‘ik heb een klacht’)

Rechten kinderen en jongeren

Er zijn binnen de WGBO specifieke regels omschreven voor rechten van kinderen en jongeren (klik hier voor meer informatie).

Toestemmingsverklaring bij echtscheiding

Wanneer ouders niet meer samenleven, dan wel gescheiden zijn, is de praktijk wettelijk verplicht toestemming van beide (gezaghebbende) ouders te hebben voordat hulpverlening aan kinderen tot 16 jaar kan starten (klik hier voor meer informatie).