Kwaliteit en rechten

Kwaliteit: beroepscode en registraties
Wij zijn lid van diverse beroepsverenigingen (zie linkerkolom onderaan) en verbinden ons hierdoor aan hun reglementen en ethische (beroeps)code.
De LVVP (één van de beroepsverenigingen waar de praktijk lid van is) controleert eens per vijf jaar praktijken op het naleven van verschillende kwaliteitscriteria. Het doel hierbij is om de kwaliteit van de praktijkvoering op diverse terreinen te verhogen en een verbeterproces op gang te brengen. De toetsing vond plaats in december 2015 en het resultaat hiervan voor PPMR was positief!
Verder zijn er regelmatig intervisiebijeenkomsten met collega-behandelaars en bij-en nascholing zijn tevens onderdelen in onze beroepsuitoefening.
Voor meer informatie over onze registraties (klik hier).
Per 1-1-2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het kwaliteitsstatuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut maakt inzichtelijk op welke wijze de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. U kunt hier ons kwaliteitsstatuut inzien: Kwaliteitsstatuut PPMR
 

Cliënttevredenheid

De tevredenheid van cliënten wordt gemeten aan het eind van een behandeling via een tevredenheidsvragenlijst. Hieruit komt tot op heden over het jaar 2017 een gemiddeld cijfer naar voren van 8,7. 

Rechten van de cliënt
Dossier en privacy
Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan behandelaars zijn gebonden. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Voor meer uitgebreide informatie rondom privacy, dossiervorming en andere relevante zaken: Uw privacy - informatie voor clienten

De bescherming van persoonsgegevens in Nederland is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese privacywet. In Nederland vervangt de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Privacystatement PPMR: privacystatement
 
Klachten
Waar mensen met elkaar samenwerken, kunnen ook misverstanden ontstaan. U bent het bijvoorbeeld niet met bepaalde zaken eens of ontevreden. Heeft u vragen of klachten laat het ons dan weten. Dan kunnen we samen zoeken naar mogelijke oplossingen. Vaak is dat al voldoende. Mochten wij in een gesprek onverhoopt toch niet voldoende tot een passende oplossing kunnen komen dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

  • Klachtenregeling beroepsvereniging LVVP: lees meer
  • Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege
    voor de Gezondheidszorg: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl (submenu 'ik heb een klacht')

 

Rechten kinderen en jongeren

Er zijn binnen de WGBO specifieke regels omschreven voor rechten van kinderen en jongeren (klik hier voor meer informatie).
 

Toestemmingsverklaring bij echtscheiding
Wanneer ouders niet meer samenleven, dan wel gescheiden zijn, is de praktijk wettelijk verplicht toestemming van beide (gezaghebbende) ouders te hebben voordat hulpverlening aan kinderen tot 16 jaar kan starten (klik hier voor meer informatie).