Skip to main content

Tarieven en vergoedingen

Wettelijk eigen risico

Psychologische hulp valt onder het wettelijk eigen risico. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde (tot 18 jaar) in Nederland en bedraagt voor 2023 € 385,=.
Je zorgverzekeraar verrekent de kosten met het evt nog openstaande eigen risico.  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén eigen risico. Wanneer je een hoger eigen risico hebt gekozen dan geldt dat bedrag. Ook als de praktijk geen contract met jouw zorgverzekeraar heeft afgesloten dan geldt het eigen risico.

Je betaalt voortaan elk kalenderjaar eigen risico voor psychologische hulp. Dus houdt er rekening mee dat als jouw behandeling start aan het eind van het kalenderjaar én doorloopt in het nieuwe kalenderjaar de kosten van jouw behandeling in beide jaren worden verrekend met jouw eigen risico.

Contracten zorgverzekeraars

De behandelingen die de praktijk biedt vallen onder de generalistische basis ggz. Alle behandelaren in de praktijk zijn GZ-psycholoog en beschikken daardoor over een BIG-registratie wat een vereiste is om contracten met zorgverzekeraars af te kunnen sluiten. De praktijk heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars m.u.v. de verzekeringen die vallen onder het label van Caresq. Je kunt klikken op Contracten zorgverzekeraars voor een overzicht van alle contracten die we hebben afgesloten met zorgverzekeraars.
De behandelingen wordt vanuit de basisverzekering  vergoed voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars, maar door de gemeente. De praktijk heeft vanaf 2019 besloten om geen contracten meer af te sluiten met de gemeente, vandaar dat de hulp voor deze doelgroep niet meer vergoed wordt binnen onze praktijk.

Voor meer informatie over de tarieven behandelingen van jongeren tot 18 jaar: klik hier.

Tarieven en vergoedingen verzekerde zorg volwassenen 2023

Je hebt vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp mits we een contract hebben met jouw zorgverzekeraar en mits je klachten vallen onder verzekerde zorg (zie verderop voor meer informatie over “onverzekerde zorg”).

De praktijk stuurt aan het eind van iedere maand een factuur naar je zorgverzekeraar waarbij de tarieven per consult van die maand in rekening worden gebracht.

Wanneer we geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar ontvang je van ons de factuur die je zelf dient voor te schieten en deze dien je dan vervolgens weer in bij je zorgverzekeraar als je klachten vallen onder verzekerde zorg.

Meer informatie over de tarieven en vergoedingen kun je lezen in: Tarieven en vergoedingen 2023.

Informeer van tevoren altijd bij jouw zorgverzekeraar hoeveel procent je vergoed krijgt van de behandeling om verrassingen te voorkomen.

Aanvullende voorwaarden voor vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient er tevens sprake te zijn van:

Verwijzing door de huisarts
Je moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. De datum van de verwijsbrief dient te liggen voor de eerste afspraak en mag niet ouder zijn dan 9 maanden. Daarnaast dient er een verwijzing naar de basis GGZ (BGGZ) in de brief vermeldt te staan en moet de AGB-code van jouw verwijzer er in staan. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts (bv. een bedrijfsarts of bij jeugd, door een kinderarts).

DSM-diagnose
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een zgn. DSM-diagnose. Dit is een diagnose die staat beschreven in een handboek voor psychische aandoeningen. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden hiervan. Zo ja, dan heb je recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt je terugverwezen naar de huisarts.

Onverzekerde zorg

De behandeling van sommige klachten wordt niet meer vergoed uit de basisverzekering ongeacht of we een contract hebben met jouw zorgverzekeraar. Dit geldt onder andere voor klachten die vallen onder aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, sommige angstklachten en sommige seksuele problemen. Er zijn aanvullende verzekeringen die ook aanpassingsstoornissen en relatieproblemen vergoeden. Raadpleeg hiervoor jouw verzekeringspolis.

Voor meer informatie over de tarieven als de klachten niet vergoed worden klik hier.

Annuleren van afspraken

Door een wettelijke maatregel is het niet (meer) toegestaan een niet afgemelde of te laat afgemelde afspraak in rekening te brengen bij de zorgverzekeraar. Ben je verhinderd, zeg dan jouw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af (weekenden niet meegerekend). Annuleren of de afspraak verzetten kan per mail (info@ppmr.nl) of telefonisch (06 – 16 97 11 13). Indien je afbelt en wij kunnen je niet te woord staan, spreek dan altijd een bericht in. Door tijdig te annuleren kan de voor jouw gereserveerde tijd aan een andere cliënt worden toegewezen. Als je binnen 24 uur voor de afspraak annuleert of niet komt op de afspraak zonder afmelding dan wordt deze aan je doorberekend. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten (€ 50,00) niet.