Tarieven en vergoedingen

Volwassenen
De behandelingen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) vallen onder de zorgverzekering.
De praktijk heeft met met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract (Contracten zorgverzekeraars).

De praktijk heeft géén contract afgesloten met Caresq, Caresco, Promovendum, National Academic en Besured. Bij deze zorgverzekeringen kan er wel behandeling plaatsvinden, maar wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren hoeveel u dan vergoed krijgt. De kosten van uw behandeling kunnen via een zgn. akte van cessie door de praktijk na afronden van de behandeling bij uw verzekeraar worden ingediend. Door het invullen van de akte van cessie machtigt u de praktijk om de vergoeding van uw behandeling direct bij de zorgverzekeraar, met wie de praktijk geen contract heeft afgesloten, te declareren.

Bij ongecontracteerde zorg, zoals het geval is bij de hierboven genoemde zorgverzekeraars, is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het soort polis dat u heeft afgesloten bij uw verzekeraar. Informatie over vergoedingen en voorwaarden zijn terug te vinden in uw polisvoorwaarden. Wanneer u een zuivere restitutiepolis hebt dan wordt meestal de gehele behandeling vergoed. Informeert u goed bij uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan

Meer informatie omtrent het kiezen van een zorgverzekering, verschillen in soorten polis en  informatie over vergoedingen vindt u in deze flyer: patientenfolder-P3NL_2019

Volledigheidshalve wijzen wij u op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. 

 

Kinderen en jongeren
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergoeding van alle jeugdhulp (tot 18 jaar).
De praktijk heeft besloten voor 2019 géén contract af te sluiten met de gemeenten die vallen onder de regio Hart van Brabant. Dit betekent dat hulp voor kinderen en jongeren vanaf 2019 niet meer vergoed wordt en betaalt u het particuliere tarief (€ 95,00 per consult). 

 

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
In het basispakket wordt psychologische hulp vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

Verwijzing door de huisarts
U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. De datum van de verwijsbrief dient te liggen voor de eerste afspraak en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts (bv. een bedrijfsarts of bij jeugd, door een kinderarts).

DSM-diagnose
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een zgn. DSM-diagnose. Dit is een diagnose die staat beschreven in een handboek voor psychische aandoeningen. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden hiervan. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

 

Uitgesloten van vergoeding
De behandeling van sommige klachten wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, sommige angstklachten en sommige seksuele problemen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
Ook als de zorgverzekering of de gemeente niet vergoedt, kunt u bij mij in behandeling komen. Dit wordt dan onverzekerd product (OVP) genoemd. Als de klachten vallen onder OVP dan betaalt u het particulier tarief (€ 95,=). U ontvangt hiervoor van de praktijk een factuur aan het eind van iedere maand. Voor meer informatie over de kosten van het particulier tarief klik hier.

 

Hoe wordt psychologische hulp vergoed?
Psychologische pakketten
De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
Voor psychologische hulp aan volwassenen: er zijn vier zorgproducten geformuleerd waarbij het belangrijkste onderscheidend criterium is de ernst van de problemen. De ernst van de problemen bepaalt dus ook de duur van de behandeling; hoe lichter de klachten des te korter de behandelduur.
Het betreft de volgende zorgproducten:
- zorgproduct "kort" (bij lichte klachten)
- zorgproduct "middel" (bij matige klachten)
- zorgproduct "intensief" (bij ernstige klachten)
- "onvolledig behandeltraject". Dit is van toepassing er geen DSM-diagnose vastgesteld kan worden die valt onder verzekerde zorg, of als er binnen 1 tot 2 gesprekken blijkt dat uw hulpvraag andersoortige hulp/behandeling behoeft, of als de behandeling vroegtijdig (binnen 1-2 gesprekken) door u wordt afgebroken.

Voorbeelden van klachten die in behandeling genomen worden voor jeugd: zie informatie voor kinderen en jongeren.

De declaratie van de behandeling wordt na afronding van de behandeling gedaan. De praktijk dient de factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar of, in geval van jeugd, ontvangt u als ouders zijnde de factuur.

 

Wettelijk eigen risico
Psychologische hulp valt onder het wettelijk eigen risico. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde (tot 18 jaar) in Nederland en bedraagt voor 2019 € 385,=. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- van de kosten zelf moet betalen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén eigen risico. Wanneer u een hoger eigen risico heeft gekozen dan geldt dat bedrag.

 

Annuleren van afspraken
Door een wettelijke maatregel is het niet (meer) toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. Bent u verhinderd, zegt u dan uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af (weekenden niet meegerekend). Annuleren of de afspraak verzetten kan per mail (info@ppmr.nl) of telefonisch (06 - 16 97 11 13). Indien u afbelt en ik kan u niet te woord staan, spreek dan altijd een bericht in. Door tijdig te annuleren kan de voor u gereserveerde tijd aan een andere cliënt worden toegewezen. Als u binnen 24 uur voor de afspraak annuleert of niet komt op de afspraak zonder afmelding dan wordt deze aan u doorberekend.

Let op: deze nota is niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.