Tarieven en vergoedingen

Volwassenen
De behandelingen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) vallen onder de basisverzekering en is dus niet afhankelijk van evt aanvullende verzekeringen die u heeft.
De praktijk heeft met met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract (Contracten zorgverzekeraars). Informeer voor alle zekerheid van tevoren bij uw zorgverzekeraar of u de behandeling vergoed krijgt.

Let op! Vanaf januari 2022 gaat het vergoedingenstelsel van uw zorg veranderen. Via deze link kunt u lezen wat dit precies inhoudt. Houdt er rekening mee dat als uw behandeling start eind 2021 en doorloopt in 2022 u zowel voor 2021 als voor 2022 uw eigen risico dient te betalen. 

Als u een naturapolis hebt, worden alle kosten vergoed, mits we dus een contract hebben met uw zorgverzekeraar (zie hiervoor). Na afloop van de behandeling wordt de factuur dan gestuurd naar uw zorgverzekeraar. Het wettelijk eigen risico moet u wel zelf betalen. Dit verrekent uw zorgverzekeraar met u.

Hebt u een restitutiepolis? Dan maakt het niet uit of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed, los van het wettelijke eigen risico. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees dus uw zorgpolis goed door.
Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de hele behandeling.
De praktijk stuurt in deze situatie (geen contract met uw zorgverzekeraar, maar wel een restitutiepolis) de nota van de behandeling aan u. U betaalt de rekening eerst zelf en stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar die (een deel van) de vergoeding naar u overmaakt.

De praktijk heeft géén contract afgesloten met Caresq en partners; Promovendum, National Academic, Besured, Caresco (UZOVI-code 3353), IPTIQ, EUCARE , Aevitae, (UZOVI-code 3360). Bij deze zorgverzekeringen kan er wel behandeling plaatsvinden, maar wordt de behandeling gedeeltelijk vergoed (ongeveer 60-80%) en dient u de overige kosten zelf te betalen. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren hoeveel u dan vergoed krijgt.
De praktijk stuurt ook in dit geval de nota van de behandeling aan u. U betaalt de rekening eerst zelf en stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar die (een deel van) de vergoeding naar u overmaakt.

Informeert u altijd goed bij uw zorgverzekeraar zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Meer informatie omtrent het kiezen van een zorgverzekering, verschillen in soorten polis en  informatie over vergoedingen vindt u in deze flyer: LVVP-cliënten-folder-2020

 

Kinderen en jongeren
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergoeding van alle jeugdhulp (tot 18 jaar).
De praktijk heeft vanaf 2019 besloten géén contract meer af te sluiten met de gemeenten die vallen onder de regio Hart van Brabant. Dit betekent dat hulp voor kinderen en jongeren niet meer vergoed wordt en betaalt u het particuliere tarief (€ 95,00 per consult).

 

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
In het basispakket wordt psychologische hulp vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

Verwijzing door de huisarts
U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. De datum van de verwijsbrief dient te liggen voor de eerste afspraak en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Daarnaast dient er een verwijzing naar de basis GGZ (BGGZ) in de brief vermeldt te staan. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts (bv. een bedrijfsarts of bij jeugd, door een kinderarts).

DSM-diagnose
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een zgn. DSM-diagnose. Dit is een diagnose die staat beschreven in een handboek voor psychische aandoeningen. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden hiervan. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

 

Uitgesloten van vergoeding
De behandeling van sommige klachten wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, sommige angstklachten en sommige seksuele problemen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
Ook als de zorgverzekering of de gemeente niet vergoedt of als u ervoor kiest om de behandeling zelf te bekostigen, kunt u in behandeling komen. Dit wordt dan onverzekerd product (OVP) genoemd. Als de klachten vallen onder OVP dan betaalt u het particulier tarief (€ 95,=). U ontvangt hiervoor van de praktijk een factuur aan het eind van iedere maand. Voor meer informatie over de kosten van het particulier tarief klik hier.

 

Zorgproducten en behandelduur
De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor. Voor psychologische hulp aan volwassenen: er zijn vier zorgproducten geformuleerd waarbij het belangrijkste onderscheidend criterium is de ernst van de problemen. De ernst van de problemen bepaalt dus ook de duur van de behandeling; hoe lichter de klachten des te korter de behandelduur.

Het betreft de volgende zorgproducten:
- zorgproduct "kort" (bij lichte klachten), behandelduur circa 300 minuten
- zorgproduct "middel" (bij matige klachten), behandelduur circa 500 minuten
- zorgproduct "intensief" (bij ernstige klachten), behandelduur circa 750 minuten
- "onvolledig behandeltraject", behandelduur maximaal 120 minuten. Dit is van toepassing er geen DSM-diagnose vastgesteld kan worden die valt onder verzekerde zorg, of als er binnen 1 tot 2 gesprekken blijkt dat uw hulpvraag andersoortige hulp/behandeling behoeft, of als de behandeling vroegtijdig (binnen 1-2 gesprekken) door u wordt afgebroken.

De overheid heeft bepaald dat elk zorgproduct een vaste prijs heeft.
Na de intake wordt met u besproken, gezien de aard en ernst van uw klachten, voor welk zorgproduct u in aanmerking komt. Dit wordt ook opgenomen in uw behandelplan.
Voorbeelden van klachten die in behandeling genomen worden voor jeugd: zie informatie voor kinderen en jongeren.
De declaratie van de behandeling wordt na afronding van de behandeling gedaan. De praktijk dient de factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar of, in geval van jeugd, ontvangt u als ouders zijnde de factuur.

 

Wettelijk eigen risico
Psychologische hulp valt onder het wettelijk eigen risico. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde (tot 18 jaar) in Nederland en bedraagt voor 2021 € 385,=. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- van de kosten zelf moet betalen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén eigen risico. Wanneer u een hoger eigen risico heeft gekozen dan geldt dat bedrag. Ook als de praktijk geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten dan geldt het eigen risico.

 

Annuleren van afspraken
Door een wettelijke maatregel is het niet (meer) toegestaan een niet afgemelde of te laat afgemelde afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. Bent u verhinderd, zegt u dan uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af (weekenden niet meegerekend). Annuleren of de afspraak verzetten kan per mail (info@ppmr.nl) of telefonisch (06 - 16 97 11 13). Indien u afbelt en ik kan u niet te woord staan, spreek dan altijd een bericht in. Door tijdig te annuleren kan de voor u gereserveerde tijd aan een andere cliënt worden toegewezen. Als u binnen 24 uur voor de afspraak annuleert of niet komt op de afspraak zonder afmelding dan wordt deze aan u doorberekend. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.