Verwijzers

Welkom bij Psychologen Praktijk Marion Roosen. De praktijk biedt kortdurende psychologische hulp vanuit de Basis GGZ zowel voor jongeren (vanaf 13 jaar) als voor volwassenen.

Bereikbaarheid
U kunt ons als collega zijnde het beste bereiken via de beveiligde Siilo-app. Als u privacygevoelige informatie wilt versturen per mail kunt u dit het beste via Zorgmail doen. Uiteraard kunt u ook bellen of een voicemailbericht achterlaten (06-16971113).

Voor behandeling in de generalistische basis-ggz is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Echter in de meeste contracten met zorgverzekeraars is vastgelegd dat alleen een huisarts mag verwijzen. Een verwijsbrief van alleen de POH-GGZ is niet voldoende.
Voorbeelden van klachten waarvoor u kunt verwijzen zijn o.a. angst-en paniekklachten, problemen met assertiviteit, onverwerkte rouw, depressieve klachten, negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen, traumagerelateerde klachten, overspannenheid en burn-out.

Contra-indicaties
- psychotische stoornissen/schizofrenie
- verslavingsproblematiek
- ernstige persoonlijkheidsproblematiek
- als er langdurige hulp nodig lijkt en sprake lijkt van crisisgevoeligheid of suïcidaliteit

Basis GGZ
PPMR valt onder de Generalistische Basis-GGZ. Voorwaarde om verwezen te worden naar de GBGGZ is dat er sprake is van een DSM-diagnose. Aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën en werk-rouw-en relatieproblemen worden echter niet (meer) vergoed door de zorgverzekeraar. Officieel dient een cliënt dan terugverwezen te worden. De cliënt kan er ook voor kiezen om de behandeling bij de praktijk op te starten, maar dan zijn de kosten voor rekening van de cliënt. Dit valt onder het zgn. onverzekerd product (OVP).

Kinderen en jongeren
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp tot 18 jaar. Dit betekent dat de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer valt onder de zorgverzekeringswet. U kunt als behandelend (jeugd)arts, huisarts of medisch specialist nog steeds direct verwijzen naar PPMR. Daarnaast kunnen vanaf 2015 ook deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente verwijzen naar de praktijk. De praktijk heeft er voor gekozen om voor 2019 géén contract met de gemeente aan te gaan. Dit betekent dat jeugdhulp nog wel mogelijk is, maar niet vergoed wordt.

Hoe verwijzen?
De cliënt kan zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft de cliënt echter een verwijsbrief nodig van de huisarts. In een aantal gevallen kan de verwijsbrief ook afgegeven worden door de bedrijfsarts. Dit zou dan in de zorgverzekeringspolis van de cliënt beschreven moeten staan. De Nederlandse Zorg Autoriteit, maar ook de zorgverzekeraars stellen strikte eisen aan verwijzingen.

Op de verwijsbrief moet in ieder geval staan:

  • de agb-code van u als verwijzer (en indien afwijkend van verwijzer: naam contactpersoon, specialisme en telefoon);
  • dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis; een DSM-IV/5 code hoeft niet, maar mag wel;
  • het echelon: betreft het een verwijzing voor een behandeling in de gb-ggz* of verwijzing voor een behandeling in de g-ggz;
  • of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de ggz.

U hoeft bij een verwijzing naar de gb-ggz geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven. U hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geeft de behandelaar zelf af.

Naast deze minimale eisen kunt u informatie in de verwijsbrief toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerder behandeling etc. De verwijzing heeft een geldigheidsduur van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste cliëntcontact met de behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan ggz, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Er kan zowel een papieren verwijsbrief als digitale verwijsbrief gebruikt worden. De digitale verwijsbrief kunt u dan het beste via Zorgmail versturen.

Als blijkt dat cliënten gezien de aard en ernst van de klachten toch niet geholpen kunnen worden binnen de Basis GGZ dan dient terugverwijzing plaats te vinden.

Verloop na aanmelding
Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft, zal ik u kort schriftelijk berichten over bevindingen. Indien nodig en na informeren van cliënt, zal ik tussentijds contact opnemen voor overleg.

Wachttijd en consultatie
De actuele wachttijden kunt u op de startpagina vinden.
De praktijk is aangesloten bij Pro RCH en Pro Praktijksteun. Voor consultatie (bv. vragen over een verwijzing of een lopende behandeling) en/of een persoonlijke kennismaking kunt u of uw POH-GGZ altijd telefonisch contact opnemen (06- 16 97 11 13) of via de mail (info@ppmr.nl).
Verdere informatie vindt u in de folder voor verwijzers Verwijzersfolder2016